fbpx

– NL –

Reglement KDB Cup tombola 2024

 1. De actie wordt georganiseerd door KVE DRONGEN (KDB Cup), Sint-Gerolfstraat 16, 9031 DRONGEN.

 2. De actie staat open voor alle personen.

 3. Deelname impliceert aanvaarding van dit reglement.

 4. De actie loopt op zaterdag 1 juni 2024 van 10h00 tot 16h15 met lottrekking om 16h30 en op zondag 2 juni 2024 van 10h tot 15h15 met lottrekking om 15h30. De verkoop loopt dagelijks zolang de voorraad van de tombolaloten strekt.

 5. 1 tombola biljet is 4 euro (3 loten voor 10 euro) en er mogen meerdere loten per klant gekocht worden. Er is geen leeftijdslimiet op deelname. De eventuele minderjarige winnaars dienen een volwassen ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger op te geven voor het ontvangen van de prijs.

 6. Totale prijzenpot per dag : 3 gesigneerde shirts van Kevin De Bruyne en schoenen gesigneerd door Kevin De Bruyne (de organisatie loot dit op voorhand willekeurig uit).

 7. De lottrekking gebeurt door een onschuldige hand binnen de organisatie en er zal door de organisatie op voorhand bepaald worden welke prijs als eerste getrokken worden, welke als tweede en zo verder. Nadien is hier geen discussie mogelijk!

 8. De winnaar kan zijn prijs op vertoon van het winnende tombola lotje en zijn of haar identiteitskaart komen ophalen op het secretariaat van de KDB Cup op zaterdag tot uiterlijk 19 u en zondag tot uiterlijk 18u. Alle prijzen dienen ter plaatse opgehaald te worden.

 9. De winnaars geven de uitdrukkelijke toelating dat er een foto wordt genomen en deze wordt gebruikt op de publiciteitskanalen.

 10. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet tijdens de KDB Cup 2024 opgehaald heeft.

 11. Alle niet-opgehaalde prijzen zullen via een ander kanaal/actie of wedstrijd worden verloot of weggegeven. KVE Drongen (KDB Cup) is ten allen tijde vrij om te bepalen wat, wanneer, en waar dit opnieuw verloot of gegeven wordt.

 12. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de inhoud van de actie wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege KVE Drongen (KDB Cup) zijn zonder verhaal.

 13. KVE Drongen (KDB Cup) behoudt zich het recht voor de actie of een deel van de actie ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De KVE Drongen (KDB Cup) kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege KVE Drongen (KDB Cup).

 14. De informatie en personengegevens die bij deze actie verzameld worden, zijn bestemd voor het interne gebruik van de organisator door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met de organisator. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

 15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog houdt KVE Drongen (KDB Cup) zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van KVE Drongen (KDB Cup) uit te sluiten.

 16. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

 17. Toegang tot het bijwonen van de wedstrijden is onderworpen aan alle toepasselijke regelgeving en reglementen.

 18. Voor zover wettelijk toegestaan zijn noch de organisatie of derden verantwoordelijk of aansprakelijk voor  het enig verlies, schade of letsel voorkomende of verbonden aan de deelname van de actie/prijs.

– EN –

Regulations KDB Cup tombola 2024

 1. The action is organised by KVE DRONGEN (KDB Cup), Sint-Gerolfstraat 16, 9031 DRONGEN.

 2. The action is open to all persons.

 3. Participation implies acceptance of these rules.

 4. The promotion runs on Saturday 1 June 2024 from 10h00 to 16h15 with draw at 16h30 and on Sunday 2 June 2024 from 10h to 15h15 with draw at 15h30. The sale will run daily while stocks of tombola tickets last.

 5. 1 tombola ticket is 4 euros (3 tickets for 10 euros) and multiple tickets may be bought per customer. There is no age limit on participation. Any minor winners must provide an adult parent/guardian or legal representative to receive the prize.

 6. Total prize pool per day : 3 signed shirts by Kevin De Bruyne and shoes signed by Kevin De Bruyne (the organisation will draw this at random in advance).

 7. The draw will be done by an innocent hand within the organisation and the organisation will decide beforehand which prize will be drawn first, which second and so on. No discussion is possible afterwards!

 8. The winner can collect his/her prize by showing the winning raffle ticket and his/her identity card at the KDB Cup secretariat on Saturday until 7pm at the latest and on Sunday until 6pm at the latest. All prizes must be collected on site.

 9. The winners give express permission for a photograph to be taken and used on publicity channels.

 10. None of the prizes are exchangeable for specie or other benefits in kind. The participant loses the right to his prize if he has not collected it during the KDB Cup 2024.

 11. All uncollected prizes will be raffled or given away through another channel/action or competition. KVE Drongen (KDB Cup) is at all times free to decide what, when, and where it will be raffled or given again.

 12. There will be no correspondence (correspondence, e-mails and/or telephone calls) about the competition rules, organisation and/or content of the action. All additional announcements and/or publications relating to the action are considered to be points of regulation. All decisions by KVE Drongen (KDB Cup) are without recourse.

 13. KVE Drongen (KDB Cup) reserves the right to change, postpone, shorten or withdraw the action or any part of it if circumstances so require. The KVE Drongen (KDB Cup) cannot be held liable for this. Printing, spelling, typesetting or other errors cannot be invoked as grounds for any obligation whatsoever on the part of KVE Drongen (KDB Cup).

 14. The information and personal data collected in this action are intended for the internal use of the organiser by means of data processing. However, they may be passed on to the organisers’ contractual partners. The law of 8 December 1992 relating to the protection of privacy in respect of data processing provides for the right to access and correct data.

 15. In case of abuse, deception or fraud, KVE Drongen (KDB Cup) expressly reserves the right to exclude the participant(s) concerned from participation in this and/or other actions of KVE Drongen (KDB Cup) without further ado.

 16. By participating in the action, the participants undertake to unconditionally and fully accept the present rules.

 17. Entry to the competitions is subject to all applicable rules and regulations.

 18. To the extent permitted by law, neither the organisation nor third parties are responsible or liable for any loss, damage or injury occurring or connected with the participation in the promotion/award.